Contact
Bob SminkBob Smink
Gepubliceerd op

Het examen van een slechtziende kandidaat

Inleiding:

 1. Het betreft hier de kandidaten die een gewoon regulier examen, zonder inhoudelijke aanpassingen kunnen maken. Ze hebben wellicht wel een aantal extra faciliteiten nodig, zoals: de ruimte waarin het examen wordt afgelegd, de gebruikte hulpmiddelen bij het examen, de extra tijd die nodig is voor het examen en de personen die bij het examen aanwezig zijn.

Als uitgangspunt voor het faciliteren van de examens voor visueel beperkte kandidaten wordt uitgegaan van Artikel 55 lid 1 van het eindexamenbesluit:

‘De directeur kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de directeur de wijze waarop het examen zal worden afgelegd.’

Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie via het internet-schooldossier (ISD). Het internet-schooldossier is niet hetzelfde als het elektronisch schooldossier.

Bij ‘vraag en antwoord’ vindt men alle informatie over wat het precies inhoudt. Alle faciliteiten waar de visueel beperkte kandidaat gebruik van maakt, dienen in het internet- schooldossier te worden vastgelegd. De inspecteur heeft hierin inzage.

In artikel 55 wordt vervolgens onder lid 2, gesproken over: ‘Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap’. Deze zinsnede is van toepassing op o.a. visueel beperkte kandidaten. Zij hebben een objectief waarneembare handicap.

Het vervolg van het artikel (lid 2a t/m lid 5) is niet van toepassing op kandidaten met een visuele beperking. Het geeft een opsomming van regels betreffende kandidaten die een niet objectief waarneembare handicap hebben, dus voor kandidaten met een andersoortige handicap dan een duidelijke lichamelijke handicap (bv. dyslectie). Daar is dan ook een deskundigenverklaring vereist.

Zie bijlage 1: artikel 55

Dit betekent dat voor visueel beperkte kandidaten een uitzondering gemaakt wordt op de onder lid 2 b genoemde 30 minuten tijdverlenging. In de Septembermededeling van Examenblad.nl is een brochure opgenomen voor kandidaten met een beperking centrale examens 2015 (zie bijlage onderaan deze pagina). Hierin staat o.a. beschreven dat de verlenging van de tijdsduur bij kandidaten met een visuele beperking niet tot het standaard halve uur beperkt hoeft te blijven. Er wordt in het algemeen uitgegaan van tijdsverlenging met 50%.

Zie bijlage 2: Brochure kandidaten met een beperking Centrale Examens VO 2019

Toelichting:

Het is een bekend gegeven dat spanning bij veel slechtziende kandidaten nadelig werkt op het lees- en schrijftempo. Doordat de slechtziende kandidaat overzicht mist bij het lezen, vraagt het beantwoorden van vragen n.a.v. leesteksten, meerkeuzevragen, bronnen opzoeken evenals het bekijken van illustraties, tekeningen, tabellen en grafieken, meer inspanning en concentratie. De kandidaat moet zichzelf de rust kunnen gunnen een bepaalde alinea nogmaals op te zoeken en te herlezen. Gedetailleerde informatie betreffende de consequenties van de beperking voor het volgen van onderwijs, vindt men terug in het begeleidingsplan.

tekening examen

Het formeel en praktisch regelen van het examen van een slechtziende kandidaat

De school inventariseert de (on)mogelijkheden per vak en brengt de gewenste aanpassingen in kaart. Het is aan te bevelen dat deze inventarisatie besproken wordt door de examencoördinator van de school, ambulant begeleider, slechtziende kandidaat en eventueel mentor en ouders. Het is raadzaam alles wat afgesproken is rond het examen op papier te zetten en te ondertekenen. Hier kan de checklist als leidraad fungeren.

Zie bijlage 3: Checklist.

Alle betrokken moeten op de hoogte zijn om misverstanden te voorkomen.
Zorg voor één aanspreekpunt in de school voor docenten, kandidaat en ouders.

Wat moet een school formeel regelen:

a. Digitaal formulier aantal examenkandidaten:

Scholen moeten voor 15 oktober digitaal (via inlog) hun aantal examenkandidaten (dus ook de visueel beperkte kandidaat) doorgeven. Ook kunnen scholen op deze wijze een *Daisy CD (alléén luisteren) en/of *Spraaksynthese CD bestellen voor visueel beperkte kandidaten. Het woord spraaksynthese -cd is verwarrend maar is hetzelfde als een PDF van het originele examen. Een spraaksynthese-cd is dus niet hetzelfde als en Daisy-cd!!!

Van de spraaksynthese-cd (=PDF) kan een vergroting op A3 gemaakt worden.

Voor veel slechtziende kandidaten zal het voldoende zijn wanneer ze kunnen werken met papieren grootschrift (A3) of met een spraaksynthese- cd (=PDF) van het examen, op hun eigen geschoonde laptop. Er mogen geen schoolzaken op staan en er mag geen verbinding met Wi-Fi zijn.

Daisy-cd

 • Deze audio-cd is afspeelbaar op een computer met Daisy software of
  een Daisyspeler. De tekst van de audio cd is identiek aan die van het
  originele examen. De kandidaat maakt daarbij gebruik van de tekeningen,
  schema’s e.d. van het papieren examen.

Spraaksynthese-cd (PDF)

 • Deze cd, identiek aan het papieren examen (met plaatjes, grafieken etc.), is
  bedoeld voor het gebruik op de PC of laptop van de kandidaat. Deze kan dan gebruik maken van de vergrotingsmogelijkheden van PDF. Kunstmatige spraak (spraaksynthese) via de computer is ook mogelijk, maar in dit geval is spraak via Daisy, via een natuurlijke stem, aan te raden.
  Deze spraaksynthese-cd mag gebruikt worden om, vooraf aan het examen, een vergroot papieren exemplaar (A3) te printen (zie bijlage 2 Brochure kandidaten met een beperking Centrale Examens VO 2018 (paragraaf 3.3).
  Een vergrote versie van het papieren examen is alleen toegestaan bij visueel beperkte kandidaten

Let op: bij het meten op een A3 vergroting (141%) en het uitwerken op uitwerkpapier, kloppen de verhoudingen niet meer met het originele exemplaar.
Tip: vergroot liniaal kandidaat ook op 141%.

b. Bestelformulier speciale uitvoeringen examenopgaven voor visueel beperkte kandidaten:

Dit formulier moet gebruikt worden voor de aanvraag van speciale uitvoeringen van het examen en voor het aangeven dat de kandidaat eigen digitale woordenboeken zal gebruiken.

Het ‘bestelformulier speciale uitvoeringen examenopgaven voor visueel beperkte kandidaten’ moet per mail bij examens@duo.nl worden aangevraagd. Dit formulier dient ingevuld te worden door de examensecretaris in samenwerking met de Ambulant Begeleider. Deze moet voor 15 oktober per mail weer teruggezonden worden naar examens@duo.nl. De volgende aanpassingen kunnen via dit bestelformulier bij DUO- examendiensten aangevraagd worden.

Met speciale uitvoeringen worden bedoeld:

1. EDU (CD):

Er zijn kandidaten die gewend zijn om met Edu-bestanden (in Word) van Dedicon te werken. Dit zijn bestanden, waarvan de tekst gelijk is aan de tekst van de originele examens. Afbeeldingen etc. zijn niet opgenomen. Waar mogelijk is de tekst bij een afbeelding wel weergegeven. Tabellen worden zoveel mogelijk gelijk aan het originele examen weergegeven, waarbij formules lineair worden weergegeven. De kandidaat móet daarom gebruik maken van de formules, tekeningen, schema’s e.d. van het papieren examen. In tegenstelling tot het PDF-examen, dat alleen procentueel te vergroten is, kan bij dit examen de tekengrootte aangepast worden. De kandidaat kan de tekst laten uitspreken met kunstmatige spraak.

2. Vervangend(e) examen(s):

Bijvoorbeeld het examen aardrijkskunde (havo/vwo) i.v.m. het gebruik van de Bosatlas. Dit geldt niet voor het examen aardrijkskunde voor vmbo (hier wordt geen Bosatlas gebruikt).
Ook voor de examens kunstvakken(beeldend/dans/drama/algemeen) en muziek kunnen vervangende examens worden aangevraagd. Deze examens zijn sterk multimediaal en doen een geïntegreerd beroep op zien en luisteren. Bij de examens aardrijkskunde, kunst en muziek kan gekozen worden voor (semi-)mondelinge afname door de eigen docent met een gecommitteerde van de staatsexamens (besluit tot aanvraag van een vervangend examen in overleg met de ambulant begeleider van de kandidaat).
Indien er een vervangend examen is aangevraagd op het formulier dan wordt er door DUO een gecommitteerde toegewezen. In januari krijgt de school bericht welke gecommitteerde toegewezen is. Dan kan de docent met de gecommitteerde afspraken maken over de vorm waarin het examen afgenomen wordt: een vervangend schriftelijk examen en/of mondeling examen. Veel kandidaten geven de voorkeur aan een schriftelijk examen, waarbij ze rustig kunnen nadenken, wat kunnen uitproberen en verbeteren. In overleg met de gecommitteerde kan daarom gekozen worden of het eindexamen een combinatie van een schriftelijk en een mondeling examen wordt.De opgaven worden door de eigen docent van de school gemaakt. De opgaven en de normering worden vóór 1 april van het examenjaar aan de gecommitteerden via de mail toegezonden. Gezamenlijk worden het werk en de normering definitief vastgesteld. Nadat de kandidaathet schriftelijk deel van het examen heeft gemaakt, wordt het werk door de examinator en de gecommitteerde nagekeken. Onderling overleggen zij of het nog noodzakelijk is een mondeling examen van maximaal 30 minuten met de kandidaat af te spreken. Het mondeling is, indien noodzakelijk, alleen ter verduidelijking bedoeld. Dit mondeling moet binnen een week na het CSE worden afgenomen. Het cijfer wordt in gezamenlijk overleg van docent en gecommitteerde vastgesteld. Ook voor dit vervangend examen kan de kandidaat in het 2e tijdvak een herkansing aanvragen, dat op identieke wijze afgenomen moet worden.
Als van te voren duidelijk is dat van het 2de tijdvak gebruik gemaakt gaat worden,
bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, kunnen wel aangepaste examens aangevraagd worden.
De uiterste datum van aanvragen is de laatste dag van het 1ste tijdvak.
Het 3de tijdvak kan wel inhoudelijk worden aangepast. Dit wordt dan aangevraagd na de examenuitslag.

Zie bijlage 4: Een mondeling afgenomen Centraal examen.

 

3. Computerexamens vmbo bb/kb + CSPE (incl. minitoetsen):

Een toelichting:

Kandidaten van het vmbo BB en KB gebruiken standaard de computer voor de examens algemene vakken met het toetsprogramma Facet. Hierbij staan de opgaven op het computerscherm en de kandidaat voert de antwoorden in. Omdat dit programma via internet met het Cito verbonden is, worden bij het opstarten automatisch alle andere toepassingen op de computer afgesloten. De kandidaat kan daardoor geen gebruik maken van vergroting en eigen spraaksoftware.

Als er bb/kb examenkandidaten zijn die wél gewoon, of met behulp van een groter beeldscherm met de digitale examens, mee willen/kunnen doen, bestaat de mogelijkheid om al heel veel examens online te oefenen in Facet (op school en thuis). De examens staan in een omgeving die er uit ziet zoals tijdens het digitaal examen.
Hier vind je de oefenexamens.

Voor een slechtziende is het veelal niet mogelijk om deze examens in Facet te maken.
Voor deze kandidaat moet op het speciaal formulier, per vak, een Tekst-cd (PDF) besteld worden. Deze PDF-bestanden mogen, alleen voor kandidaten met een visuele beperking, gebruikt worden om vooraf aan het examen een vergroot papier exemplaar (A3) te printen,  of de leerling het examen op een computer te laten maken.

De slechtziende kandidaat maakt het examen dan volgens het rooster van het ‘papieren’ landelijk eindexamen, dus niet op het moment dat de digitale examens worden afgenomen.

4. Rekentoets:

Een toelichting:

De rekentoets wordt digitaal, via de computer, aangeboden. Voor veel visueel beperkte kandidaten is deze toets vaak niet toegankelijk.
Om te kijken of een leerling het reguliere examen in Facet wel mee kan doen, kunnen er oefenexamens gemaakt worden. Deze examens staan in een omgeving die er uit ziet zoals tijdens het digitaal examen ( met vergrootglas).

Wanneer dit niet gaat:
Dan wordt de toets aangepast voor visueel beperkte kandidaten.

Vanaf het schooljaar 2017-2018 kan de aangepaste rekentoets voor een kandidaat met een visuele beperking worden aangevraagd via de persoonlijke pagina (Examenblad.nl) van de examensecretaris.

___________________________________________________________________

Deze tekst komt op deze persoonlijke pagina:

“Aanvragen rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten

Voor visueel beperkte kandidaten, waarvoor de reguliere afname niet geschikt is, kan door de examensecretaris een aangepaste rekentoets worden aangevraagd bij DUO via het aanvraagformulier (via de link ‘Toevoegen kandidaat’).
Voor alle informatie over de aangepaste afname, zie:  [hier wordt doorgelinkt naar de info in de bijlage]
Het formulier dient zo’n twee weken voor de start van de betreffende afnameperiode in het bezit te zijn van het DUO, zie de activiteitenplanning 2017-2018 voor de exacte deadlines.

 • Toevoegen kandidaat

Indien u nog niet alle gegevens tot uw beschikking heeft om het aanvraagformulier voor een aangepaste rekentoets volledig in te vullen, dan kunt u het formulier downloaden als pdf-versie (via de link ‘Formulier downloaden als pdf’). Zodra u de vereiste informatie voor de aanvraag heeft verzameld, verzoeken wij u het online aanvraagformulier in te dienen (via de link ‘Toevoegen kandidaat’).

 • Formulier downloaden als pdf

Hieronder kunt u in de tabel zien wat de status van de aanvraag is. Als DUO de status van een aanvraag wijzigt, ontvangt u daarover een automatisch gegenereerde e-mail”.

___________________________________________________________________


Aangepaste oefentoetsen zijn hier te vinden: aangepaste rekentoets

Zie ook bijlage 5: De rekentoets in het VO

5. Gebruik digitaal woordenboek:

Op het bestelformulier moet aangegeven worden of de kandidaat gebruik gaat maken van een digitaal woordenboek.

Wat moet een school praktisch regelen:

Te bespreken onderwerpen:

NB. De school is verplicht alle praktische aanpassingen te melden in het ISD.

a. T.a.v. de examenruimte:

 • Is de basisverlichting optimaal, of is extra verlichting of werkplekverlichting nodig?
 • Hoe is de lichtinval? Moeten er lichtwerende maatregelen genomen worden?
 • Is er een mogelijkheid om netspanning te gebruiken?
 • Is er een verlengsnoer aanwezig?
 • Bij verlengde examentijd moet er rekening gehouden worden met de plaats van de kandidaat.
 • Is het werken in een aparte ruimte wenselijk?
 • Hoe is de ventilatie in de aparte examenruimte?
 • Hoe is de gehorigheid in de aparte examenruimte?

b. T.a.v. de hulpmiddelen die ingezet kunnen worden tijdens het examen:

 • Een geschoonde laptop zonder internetverbinding.
 • Gedigitaliseerde woordenboeken op de computer/ laptop (bv. het voor de doelgroep aangepaste Prisma woordenboek, dat werkt met de vergroting- en spraaksoftware van de kandidaat), of een woordenboek op de tablet. De leerling mag geen toegang tot internet hebben.
  De iPad heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van de begeleide toegang instellingen.
  Het gebruik van digitale woordenboeken tijdens het examen, is wel toegestaan voor slechtziende kandidaten (cluster 1). De inspectie maakt dus een uitzondering voor deze doelgroep, mits het dus wordt aangegeven op het speciaal formulier.
 • Grootletter-woordenboeken.
 • Digitale (grafische) rekenmachine op de computer/ laptop/ tablet
 • Digitale Binas
 • Een reservelaptop met de benodigde software is aan te bevelen.
 • Desktop-computer met benodigde software.
 • Een lege USB-stick, waarop de kandidaat zijn werk kan opslaan.
 • Printer. Deze hoeft niet in dezelfde ruimte te staan. Werk kan worden opgeslagen op een USB-stick en daarna met de kandidaat ergens anders worden uitgeprint. Uiteraard moet het werk als back-up ook op de laptop worden opgeslagen
 • Beeldschermloep of handloep.
 • Daisy-afspeelapparatuur (indien nodig met oordopjes).
 • Tafel met verstelbaar werkblad.
 • Een eventuele opzettafel.
 • Een extra tafel bij gebruik laptop/tablet en/of vergrotingen.

c. T.a.v. het examenrooster:

 • Indien er twee vakken op een dag vallen kan bv. het eerste examen vroeger starten of het tweede examen later beginnen.
 • Een andere mogelijkheid is om een van de twee examens van die dag in het 2de tijdvak te maken. Een herkansing is dan mogelijk in het 3de tijdvak (in augustus).
 • De kandidaat heeft recht op voldoende pauze tussen de examens.

d. T.a.v. het inzetten van extra personen tijdens het examen:

Het is toegestaan om bv. een voorleeshulp, tekenhulp. kaartleeshulp (ook voor kleurbenoeming) in te schakelen.
Het is dan aan te raden het examen in een aparte ruimte af te nemen.

Het inzetten van deze extra personen kan o.a. noodzakelijk zijn, indien:

 • Het niet voor “100%” nauwkeurig kunnen tekenen, aflezen, het werken
 • met een mm-verdeling, bij de exacte vakken problematisch is.
 • Een lijn tussen twee verwijderde punten trekken niet goed mogelijk is.
 • Het onderscheid tussen een rechte en een lichte kromme moeilijk te
 • maken is.
 • Het waarnemen van de algemeen wiskundige/rekenkundige symbolen
 • (teller/noemer van breuken, exponenten, indices, de tekens voor de diverse
 • bewerkingen) problemen oplevert, hetzelfde geldt voor specifieke symbolen.
 • Problemen ondervonden worden bij het maken van tekeningen, schema’s, grafieken, meetkundige constructies op het uitwerkingenpapier.
 • Auditieve ondersteuning nodig is. Dit indien de kandidaat geen gebruik van Daisy wenst te maken.
 • Het werken met bronnen en legenda’s, mede door de veelal wisselende plaats, veel tijd kost en soms moeilijk waarneembaar is.
 • Het examen in een aparte ruimte wordt afgenomen. Dan moeten er 2 surveillanten aanwezig zijn.
 • Wanneer er een voorlees- en/of tekenhulp noodzakelijk is, dient deze ruim van te voren bij de kandidaat bekend te zijn. Zo mogelijk is de voorlees- en/of tekenhulp een vakdocent. Dit mag niet de eigen docent van de kandidaat zijn.
 • Het is raadzaam een examen op deze wijze te oefenen.

Zie bijlage 6: de mondelinge toelichting door de surveillant

e. T.a.v. de tweede correctie:

Het is gewenst dat er een voorblad wordt gemaakt met specifieke gegevens van de slechtziende kandidaat.

Zie bijlage 6: voorblad t.b.v. tweede corrector.

Aanwijzingen voor het gebruik van een laptop

tekening laptop

Algemeen: de slechtziende kandidaat moet werken op zijn eigen laptop, omdat hierop de benodigde sofware, zoals vergroting en/of spraak, is geïnstalleerd.

Vóór het examen:

De school moet ervoor zorgen dat:

 • een grotere tafel, of meerdere gewone tafels voor de examenkandidaat beschikbaar is/zijn.
 • een kandidaat een plaats krijgt in de examenruimte, dichtbij een stopcontact (eventueel gebruik maken van een verlengsnoer).
 • er tijdens het examen iemand op school aanwezig is met de nodige kennis van ICT.
 • er, indien mogelijk, een reservesysteem beschikbaar is.
 • de laptop, behoudens de specifieke software, geschoond is en geen internet- toegang heeft.
 • zij tijdig vóór aanvang van de examenzitting controleert, of alle opgaven in de vereiste (lees/luister)vorm geïnstalleerd zijn.
 • het beeldscherm van de laptop niet leesbaar is voor de andere kandidaten.
 • de kandidaat de beschikking heeft over een lege USB-stick.
 • alle apparatuur nog eens getest is en ook een printertest gedaan is.

Tijdens het examen:

De kandidaat moet ervoor zorgen dat:

 • hij regelmatig zijn gemaakte werk opslaat
 • hij de vragen beantwoordt en de opdrachten maakt in een document op de harde schijf.
 • hij aan het begin van elk document de volgende gegevens noteert: naam, examennummer, vak, niveau, datum, leerkracht.
 • hij aan het eind van het examen alle antwoorden op de USB-stick zet en de uitwerkingen onder een duidelijke naam bewaart.
 • hij aan de surveillant vraagt om te controleren of alle uitwerkingen erop staan.
 • hij vervolgens, in aanwezigheid van de surveillant, alle uitwerkingen op gewaarmerkt (schoolstempel) papier uitprint en samen met de USB-stick aan de betreffende surveillant afgeeft.

Na het examen:

De school moet ervoor zorgen dat:

 • indien het werk digitaal gemaakt is, de kandidaat de examenruimte niet verlaat, voordat het werk volledig uitgeprint en gecontroleerd is en de ingevulde bijlagen ook ingeleverd zijn.
 • een printuitdraai van een examen voorzien is van nummering (1 van 4, 2 van 4), ondertekening kandidaat en een officieel schoolstempel (het wordt dan als officieel document gezien).
 • Na het uitprinten, het gemaakte werk van de harde schijf van de laptop en de USB-stick verwijderd is.

tekening diploma en appel

Bijlagen:

Bijlage 1 Artikel 55
Titel: Bijlage 1 Artikel 55 (631 clicks)
Onderschrift:
Filename: bijlage-1-artikel-55.docx
Size: 14 KB
Bijlage 2 brochure kandidaten met een beperking VO 2019
Titel: Bijlage 2 brochure kandidaten met een beperking VO 2019 (69 clicks)
Onderschrift:
Filename: bijlage-2-brochure-kandidaten-met-een-beperking-vo-2019.pdf
Size: 668 KB
Bijlage 3 Checklist slechtzienden
Titel: Bijlage 3 Checklist slechtzienden (43 clicks)
Onderschrift:
Filename: bijlage-3-checklist-slechtzienden.docx
Size: 17 KB
Bijlage 4 Een mondeling afgenomen centraal examen
Titel: Bijlage 4 Een mondeling afgenomen centraal examen (553 clicks)
Onderschrift:
Filename: bijlage-4-een-mondeling-afgenomen-centraal-examen.pdf
Size: 169 KB
Bijlage 5 De Rekentoets in het VO slechtzienden
Titel: Bijlage 5 De Rekentoets in het VO slechtzienden (215 clicks)
Onderschrift:
Filename: bijlage-5-de-rekentoets-in-het-vo-slechtzienden.doc
Size: 36 KB
Bijlage 6 voorbeeld van voorblad slechtziende leerling
Titel: Bijlage 6 voorbeeld van voorblad slechtziende leerling (687 clicks)
Onderschrift:
Filename: bijlage-6-voorbeeld-van-voorblad-slechtziende-leerling.doc
Size: 29 KB
Bijlage 7 De mondelinge toelichting door de surveillant
Titel: Bijlage 7 De mondelinge toelichting door de surveillant (41 clicks)
Onderschrift:
Filename: bijlage-7-de-mondelinge-toelichting-door-de-surveillant.docx
Size: 15 KB

 

________________________________________________________________________

DISCLAIMER:

Deze tekst maakt de regelgeving rondom examinering van kandidaten met een visuele beperking hanteerbaar door onder andere de regelgeving van het Ministerie van OCW en van CvE en de door de inspectie gehanteerde richtlijnen overzichtelijk en in samenhang te presenteren. Aan de samenstelling van de tekst is de grootst mogelijk zorg besteed, de tekst is ook voorgelegd aan o.m. het College voor Examens. Desondanks kunnen we niet geheel uitsluiten dat de tekst op onderdelen afwijkt of lijkt af te wijken van wet- en regelgeving. In dat geval kunnen aan de tekst op deze website geen rechten worden ontleend en gelden wet- en regelgeving. Als bij de uitvoering van het beleid in scholen of instellingen spanning wordt geconstateerd tussen deze tekst en wet- en regelgeving, dan kan contact worden opgenomen met CvE (tel: 030-2840700). Wij stellen het op prijs als het ook aan ons wordt gemeld, zodat de site waar nodig nog verder kan worden verbeterd en verduidelijkt.
________________________________________________________________________

Deel dit artikel