Contact
Ron BreeschotenRon Breeschoten
Gepubliceerd op

De centrale eindtoets basisonderwijs

Aangepaste toetsen kunnen door scholen via cito portal besteld worden.

afbeelding van een muis

1. Algemeen
2. Aangepaste versies voor leerlingen met een visuele beperking

1. Algemeen

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is een eindtoets verplicht geworden voor alle leerlingen van groep 8. Dit hoeft niet de hieronder besproken centrale eindtoets (voorheen Cito-eindtoets) te zijn. De overheid stelt de centrale eindtoets aan alle scholen ter beschikking. Wat is de centrale eindtoets? Is de centrale eindtoets verplicht? Waarom de centrale eindtoets? Wanneer wordt de centrale eindtoets 2017afgenomen? Wanneer wordt de uitslag van de centrale eindtoets  bekend en wat als het schooladvies afwijkt van het resultaat van de centrale eindtoets?

Centrale eindtoets

Alle leerlingen van groep 8 moeten een eindtoets maken voor rekenen en taal. In de centrale eindtoets zit ook wereldoriëntatie. Deze telt niet mee in de totaalbeoordeling voor het vervolgonderwijs.

Is de centrale eindtoets verplicht?

Nee, basisscholen zijn wel verplicht om een eindtoets af te nemen voor taal en rekenen, maar dit hoeft niet de centrale eindtoets te zijn. Scholen mogen kiezen uit toetsen die door het ministerie zijn goedgekeurd.  Over het algemeen zullen de scholen die in het verleden de Cito Eindtoets afnamen kiezen voor de centrale eindtoets, de opvolger van de Cito Eindtoets uitgegeven door dezelfde organisatie.

Waarom een verplichte eindtoets?

De eindtoets is verplicht als een onafhankelijk en objectief meetinstrument om te kijken in welke mate de leerlingen van groep 8 taal en rekenen beheersen. Daarnaast worden de resultaten van de eindtoets gebruikt om te kijken naast het advies van de leerkracht voor het vervolgonderwijs. De resultaten van de eindtoets worden ook gebruikt door de Inspectie van het Onderwijs om te zien of de opbrengsten van de school volgens verwachting zijn. Deze resultaten worden meegenomen in het totaaloordeel door de Inspectie van het Onderwijs over de desbetreffende school. Voor leerlingen van groep 8 op scholen voor Speciaal Onderwijs (SO) en Speciaal Basisonderwijs (SBO) is de eindtoets in 2017 nog niet verplicht.

Waarom de centrale eindtoets?

Veel scholen zullen kiezen voor de centrale eindtoets omdat zij in het verleden al de Cito Eindtoets afnamen. Deze toets zal met ingang van het schooljaar 2014-2015 veranderen in de centrale eindtoets. Daarnaast is dit de toets die door de overheid ter beschikking wordt gesteld.

Waaruit bestaat de centrale eindtoets?

De centrale eindtoets  bestaat uit twee onderdelen:

  • Rekenen
  • Taal

Daarnaast kunnen scholen optioneel mee doen aan de toets wereldoriëntatie.

De resultaten worden niet meegenomen in de standaardscore. In de Cito Eindtoets werden ook altijd de studievaardigheden getoetst. Dit onderdeel is geïntegreerd in de onderdelen rekenen en taal.

Wanneer is de centrale eindtoets ?

De centrale eindtoets wordt in de 2e helft van april afgenomen. De toets neemt totaal drie dagdelen in beslag. Wanneer er gekozen wordt voor de toets wereldoriëntatie dan valt deze ook binnen de drie dagdelen.

De centrale eindtoets op papier of digitaal?

Basisscholen die alleen de toetsen rekenen en taal willen afnemen kunnen zowel kiezen voor de papieren als de digitale versie van de centrale eindtoets . Scholen die ook het onderdeel wereldoriëntatie willen toetsen maken alle onderdelen op papier. Misschien dat dit in de toekomst anders wordt.

Niveau B en niveau N

De centrale eindtoets kan op twee niveaus worden afgenomen;

  • Niveau N (Niveau); eindtoets N, voor leerlingen van wie wordt verwacht dat ze het beste passen in het basisberoepsgerichte onderwijs of het kaderberoepsgerichte onderwijs.
  • Niveau B (Basis); eindtoets B, voor leerlingen van wie verwacht wordt dat ze het beste passen in het gemengde/theoretische onderwijs of hoger.

Beide versies bevatten dezelfde onderdelen en hetzelfde aantal opgaven. De toets wereldoriëntatie is voor iedereen hetzelfde en wordt op één niveau afgenomen.

2. Aangepaste versies

De centrale eindtoets wordt in verschillende aangepaste versies aangeboden met dezelfde inhoud:

  • Braille, voor leerlingen met een visuele beperking.
  • Audio voor o.a. leerlingen met een leesbeperking (dyslexie) of een visuele beperking.
  • Een pdf geschikt voor vergroting of gebruik pc/laptop. De pdf is ook geschikt voor de meeste spraaksynthesesoftware.
  • Een zwart-wit versie op normale grootte, voor kleurenblinde leerlingen. Eventueel zelf te vergroten op A3
  • Een slechtziendenversie met minder plaatjes en duidelijk gemarkeerde opgaven.

Scholen beslissen zelf over eventuele tijdsverlening voor slechtziende en blinde leerlingen.

Scores

In tabel A en B is per schooltype en brugklastype aangegeven wat het standaardscore-interval is dat noch op onderschatting noch op overschatting van de mogelijkheden van leerlingen lijkt te wijzen.

Tabel A schooltype

501–523 basisberoepsgerichte leerweg
524–528 kaderberoepsgerichte leerweg
529–536 gemengde / theoretische leerweg
537–544 havo
545–550 vwo

Tabel B brugklastype

501–520 basisberoepsgerichte leerweg
519–525 basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
523–528 kaderberoepsgerichte leerweg
529–533 gemengde / theoretische leerweg
533–536 gemengde / theoretische leerweg en havo
537–540 havo
540–544 havo / vwo
545–550 vwo

Uitslag centrale eindtoets

Scholen krijgen na vier weken de uitslag van de centrale eindtoets  voor iedere leerling in een leerlingenrapport op papier. Al eerder kunnen scholen via een speciaal Cito-portal de resultaten per leerling digitaal bekijken.

Wat als het schooladvies afwijkt van het resultaat van de centrale eindtoets?

Voor 1 maart moeten de scholen een advies hebben gegeven voor het voortgezet onderwijs. De centrale eindtoets wordt pas daarna afgenomen. Mochten de resultaten van de centrale eindtoets hoger uitvallen dan het schooladvies, dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Valt het resultaat van de centrale eindtoets lager uit dan het eerder gegeven schooladvies, dan mag de school dit advies niet aanpassen.

Deel dit artikel